Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zuzanna Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@kancelarialewandowska.com, telefonicznie pod numerem: +48 510 668 414, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://kancelarialewandowska.com/kontakt albo listownie na adres korespondencyjny: ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

 1. imię/imiona i nazwisko;
 2. oznaczenie firmy;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. adres do korespondencji;
 6. dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi;
 7. dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze w celu:

 1. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków Administratora w zakresie świadczenie usług pomocy prawnej.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 1. podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową;
 2. podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych;
 3. sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;
 4. podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
 3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (powyżej).

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2023 r.