Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony internetowej pod adresem https://www.kancelarialewandowska.com

 

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator danych – administratorem danych osobowych jest Zuzanna Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa, NIP: 118 215 64 40, dalej jako „Kancelaria”.
 2. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca ze Strony internetowej.
 4. Strona internetowa – https://www.kancelarialewandowska.com
 5. Pliki cookies – dane informatyczne (tzw. ciasteczka), w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com lub pod numerem telefonu: +48 510 668 414 oraz w siedzibie w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa (po uprzednim umówieniu).
 2. Każdy podmiot korzystający ze Strony internetowej jest jej Użytkownikiem.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Wejście na Stronę internetową oznacza akceptację zapisów Polityki prywatności i Polityki prywatności plików cookies, chyba że do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędne są odrębne zgody Użytkownika.

§ 3. DANE OSOBOWE

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarcza Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego, który jest dostępny na Stronie internetowej.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się przez Administratora danych z Użytkownikiem w sprawie opisanej w treści formularza. Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 5. W zależności od rodzaju i zakresu sprawy wskazanej przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż określony w pkt powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji zawartej umowy.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z Kancelarią drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Kancelaria może żądać podania danych osobowych w zakresie prowadzonej sprawy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych, w szczególności Administrator danych prowadzi statystyki odwiedzin Strony internetowej które pozwalają na usprawnienie prowadzonej przez Kancelarię działalności, właściwy dobór usług do potrzeb Użytkowników oraz optymalizację produktów, jak również zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Dane osobowe przetwarzane są także w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 9. Dane osobowe przetwarzane są w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 11. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być osoby, które zostały upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych zleci wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 12. Kancelaria nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Kancelaria przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i zawsze z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony tychże danych.
 13. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakazują Administratorowi udostępnienie danych osobowych organom państwowym (np. organom ścigania). W takiej sytuacji Administrator udostępnia żądane dane osobowe.
 14. Dane osobowe Użytkowników Administrator danych gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą odpowiednich narzędzi.

§ 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z art. 16-21 RODO, w tym w szczególności prawo do:
   a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
   b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   c) żądania przeniesienia danych osobowych;
   d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, w przypadku, gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
   e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych osobowych przez Administratora.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik może wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

§ 5. PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:
 2. a) zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej;
  b) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
  c) statystycznych;
  d) marketingowych.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, smartfonie, tablecie. Korzystanie ze Strony internetowej będzie nadal możliwe mimo wyłączenia plików cookies, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają takich plików.
 4. Nie wiesz jak wyłączyć pliki cookies? Poniżej znajdziesz przydatne informacje o zmianie ustawień cookies w popularnych przeglądarkach:
 5. a) Internet Explorer – kliknij tutaj;
  b) Google Chrome – kliknij tutaj;
  c) Opera – kliknij tutaj
  d) Mozilla Firefox – kliknij tutaj.

§ 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Nowa wersja Polityki Prywatności obowiązuje Użytkowników od momentu udostępnienia jej na Stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.
 3. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowylub wiadomość e-mail na adres: kontakt@kancelarialewandowska.com

 

Ostatnia aktualizacja: listopad 2021 r.